Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Karin de Beer Coaching – Loopbaan en Levenszin
Burgemeester de van der Schuerenlaan 14904 LN Oosterhout
E : info@karindebeercoaching.nl
T : 06 – 21 84 26 66

Persoonsgegevens die wij verwerken

Karin de Beer Coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken alleen als het nodig is voor uw coaching:

 •  Voor- en achternaam
 • (Organisatie) adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • CV
 • Gegevens betreffende uw dienstververband of arbeidsverleden
 • Functie of rol bij uw organisatie
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Testresultaten
 • Gespreksverslagen en rapportages

Met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken

 • Het versturen van offertes, rapporten, integratieopdrachten, mededelingen en facturen;
 • U op een goede manier te kunnen begeleiden met uw specifieke vraag;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het verrichten van administratieve handelingen en beheer van het cliëntenbestand;
 • U per e-mail evaluatieformulieren te kunnen toesturen, over de door ons bedrijf uitgevoerde opdrachten;
 • U te kunnen informeren over onze diensten;

Op basis van welke grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Karin de Beer Coaching versterkt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij het versturen van rapportages aan de opdrachtgever (werkgever), gebeurt dit alleen na toestemming van de betrokken medewerker. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als zij voldoen aan de Europese privacywetgeving.

Bewaartermijn

Karin de Beer Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens nodig zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De Karin de Beer Coaching website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Karin de Beer Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@karindebeercoaching.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om Karin de Beer Coachingeen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Karin de Beer Coachingverzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens naar een door u genoemde organisatie te sturen of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@karindebeercoaching.nl

Klachtrecht

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Karin de Beer Coaching, laat dit dan vooral aan ons weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Karin de Beer Coaching kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.